0344400 - Green Party 25 Watt, Medium Base

0399900 - Appliance A15

60 Watt Frost, 2-Pack

0392500 - Appliance A15 25 Watt Clear, 2-Pack

0398600 - Appliance A19

40 Watt Clear, 2-Pack

Vibration Resistant


0344300 - Amber Party 25 Watt, Medium Base

3794300 - 13 Watt Mini-Twist CFL

Daylight, Medium Base

 60 Watt Equiv.

0392900 - Appliance A15 25 Watt Frost, 2-Pack

0399500 - Appliance A15 15 Watt Clear, 2-Pack

3793400 - 9 Watt Mini-Twist CFL
​Warm White, Medium Base

40 Watt Equiv.

0393000 - Appliance A15 40 Watt Frost, 2-Pack

0344500 - Blue Party 25 Watt, Medium Base

Appliance Bulbs:

Compact Fluorescent Light (CFL) Bulbs:

379900013 Watt Mini-Twist CFL *GU-24 BASE* Warm White

60 Watt Equiv.

0395500 - Appliance A19

25 Watt Soft White, 2-Pack

Lightbulbs:

379520018 Watt Mini-Twist CFL

Daylight, Medium Base

75 Watt Equiv.

0392600 - Appliance A15 40 Watt Clear, 2-Pack

0397200 - Rough Service A23

200 Watt, Medium Base, Clear

Rough Service:

(610) 627 - 9996

Deals Big Store
(610) 627 - 9996
15 West State Street
Media, PA 19063

Office Deals
(610) 566 - 1787
35 West State Street
Media, PA 19063

0397000 - Rough Service A21

150 Watt, Medium Base, Clear

0394900 - Orange Party 25 Watt, Medium Base

Party Bulbs:

0399800 - Appliance A15 60 Watt Clear, 2-Pack

0398500 - Appliance A19

 25 Watt Clear, 2-Pack

0397300 - Rough Service A23

200 Watt, Medium Base, Frost

0399600 - Appliance A15 15 Watt Frost, 2-Pack